ul. Szklana 60
26-600 Radom
Tel: +48 344 16 17
przedstawicielstwo.radom@uniqa.pl

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Pakiet jest skierowany do Spółdzielni Mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, Wojskowych Agencji Mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających zasobami mieszkaniowymi.

Ubezpieczenie obejmuje:
Dwa podstawowe ryzyka pozwalające na ochronę podmiotu przed najczęściej występującymi wypadkami (ogień, kradzież) oraz klauzule dodatkowe dostosowane do potrzeb danego zarządcy.

Przedmiot ubezpieczenia:
 • majątek zgłoszony do ubezpieczenia stanowiący własność SM,
 • majątek znajdujący się w posiadaniu SM na podstawie tytułu prawnego i pozostający w związku z prowadzoną działalnością,
 • gotówka,
 • majątek prywatny pracowników,
 • odpowiedzialność cywilna.

Dodatkowo (jako klauzule):
 • w ubezpieczeniu Ogień i inne zdarzenia losowe:
  • terroryzm,
  • wandalizm,
  • drobne prace remontowe,
  • maszyny i urządzenia od szkód mechanicznych (odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi),
 • w ubezpieczeniu Kradzież z włamaniem i rabunek:
  • wandalizm,
 • w ubezpieczeniu OC:
  • zalania i przepięcia,
  • OC pracodawcy,
  • OC za szkody w użytkowanych nieruchomościach,
  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
  • OC z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych,
  • OC za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
 • w sprzęcie elektronicznym:
  • ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego,
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego w pojazdach.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Zakres podstawowy: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcia, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi.

Klauzule dodatkowe:

 • klauzula aktów terrorystycznych
 •  klauzula wandalizmu
 • klauzula drobnych prac remontowych
 • klauzula maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych

 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Zakres: kradzież z włamaniem i rabunek

W ubezpieczeniu gotówki w czasie rabunku w transporcie ochrona obejmuje dodatkowo szkody powstałe
w wyniku:
 • nagłego zgonu lub nagłej ciężkiej choroby osoby wykonującej transport
 • ciężkiego uszkodzenia ciała tej osoby wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • zniszczenia lub uszkodzenia środka lokomocji użytego do transportu wartości pieniężnych wskutek wypadku drogowego, pożaru, wybuchu lub uderzenia pioruna
Dodatkowo ochroną objęte są szkody polegające na uszkodzeniu zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się mienie objęte ochroną ubezpieczeniową (tj. ścian, podłóg, sufitów, drzwi, zamków, systemów alarmowych, okien, szyb, krat itp.) powstałe w związku z dokonanym lub usiłowanym włamaniem lub rabunkiem.
Klauzule dodatkowe:
 • klauzula wandalizmu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami

Zakres podstawowy: odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody powstałe w związku z zarządzaniem nieruchomościami (własnymi lub obcymi) lub posiadaniem mienia.

Zakres rozszerzony: zakres podstawowy + dowolnie wybrane następujące klauzule:

 • ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć
 • ubezpieczenie OC pracodawcy
 • ubezpieczenie OC za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego nie przenoszącego prawa własności
 • ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych
 • ubezpieczenie OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Zakres: zdarzenia losowe oraz przepięcie, zwarcie, indukcja, działania człowieka polegającego na niewłaściwej obsłudze sprzętu na skutek np. nieostrożności, zaniedbania, błędu operatora.

Klauzule dodatkowe:
 • klauzula ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego
 • klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach samochodowych

Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu

Zakres: dodatkowe koszty działalności ponoszone przez Ubezpieczającego w następstwie szkody jaka zaistniała
w ubezpieczonych obiektach budowlanych, maszynach, urządzeniach lub stacjonarnym sprzęcie elektronicznym objętych ochroną z tytułu ubezpieczenia:
 • od ognia i innych zdarzeń losowych
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Zakres: szkody powstałe w wyniku rozbicia, stłuczenia lub pęknięcia szyb i innych przedmiotów szklanych.
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą być również objęte koszty ustawienia i rozbiórki rusztowań niezbędnych do demontażu albo wstawienia ubezpieczonych przedmiotów szklanych.

 

Komunikat Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.radom.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 • sli1.jpg
 • sli2.jpg
 • sli3.jpg
 • sli4.jpg
 • sli5.jpg
www.uniqa.radom.pl
 • Ubezpieczenia Radom
 • Ubezpieczenia na życie - Radom
 • Ubezpieczenia komunikacyjne - Radom
26-600 Radom , ul. Szklana 60

Ubezpieczenia Radom