ul. Szklana 60
26-600 Radom
Tel: +48 344 16 17
przedstawicielstwo.radom@uniqa.pl

Zbiorowe ubezpieczenie na życie Razem Bezpieczniej

Produkt adresowany jest do osób, które nie mogą się ubezpieczyć w zakresie dostępnym w umowach typu grupowego/pracowniczego. Osoby tworzące grupę Ubezpieczonych nie muszą być pracownikami zatrudnionymi u jednego pracodawcy na podstawie umowy o pracę ani w żaden inny sposób. Mogą to być osoby pracujące na umowę zlecenie, o dzieło, osoby wolnych zawodów, osoby prowadzący własną działalność, członkowie stowarzyszeń, spółdzielni mieszkaniowych, a nawet osoby bez stałego zatrudnienia.

Wiek Ubezpieczonego w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia: od 18. do 55. roku życia.
Data obowiązywania umowy: od 1. dnia miesiąca kalendarzowego.
Odpowiedzialność UNIQA TU na Życie SA rozpoczyna się od dnia określonego na Indywidualnym potwierdzeniu objęcia ochroną, nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki.
Okres ochrony ubezpieczeniowej trwa do ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończy 65. rok życia.
Karencja liczona jest indywidualnie dla każdego Ubezpieczonego od daty jego przystąpienia do ubezpieczenia.
Karencja nie jest stosowana w przypadku, gdy zgon Ubezpieczonego, współmałżonka, dziecka, rodziców lub teściów Ubezpieczonego, nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw.
Okresy karencji:

Zgon Ubezpieczonego i Współubezpieczonych - 6 miesięcy
Urodzenie się dziecka żywego Ubezpieczonemu lub dziecka martwego - 9 miesięcy,
Ciężkie zachorowania Ubezpieczonego i Współubezpieczonych - 6 miesięcy,
Poddanie się operacji chirurgicznej przez Ubezpieczonego - 6 miesięcy,
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z innych przyczyn niż nieszczęśliwy wypadek - 6 miesięcy.

W przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia karencją objęta jest nadwyżka sumy ubezpieczenia ponad dotychczasową sumę ubezpieczenia,
W przypadku zmiany wariantu ubezpieczenia – rozszerzenie zakresu ochrony – karencja stosowana jest do różnicy wysokości świadczeń i/lub do pełnej wysokości świadczenia, jeśli ryzyko nie było objęte ochroną w dotychczasowym wariancie.

Suma ubezpieczenia i składka:

Ubezpieczony wybiera wysokość sumy ubezpieczenia. Proponujemy aż 16 sum ubezpieczenia w przedziale od 5 000 zł do 20 000 zł, (co 1 000 zł).
Składka opłacana jest z częstotliwością miesięczną. Istnieje możliwość opłacania składki kwartalnie i półrocznie.

 

Komunikat Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.radom.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  • sli1.jpg
  • sli2.jpg
  • sli3.jpg
  • sli4.jpg
  • sli5.jpg
www.uniqa.radom.pl
  • Ubezpieczenia Radom
  • Ubezpieczenia na życie - Radom
  • Ubezpieczenia komunikacyjne - Radom
26-600 Radom , ul. Szklana 60

Ubezpieczenia Radom